Célkitűzés

Üdvözlet a 25 éves magyar Waldorf-mozgalomnak!

Jeles évforduló az idei a magyar Waldorf-mozgalom életében: éppen negyed század telt el azóta, hogy a rendszerváltás utáni első Waldorf-iskola megnyitotta kapuit. Az iskolák és óvodák száma azóta gyorsan gyarapodott: ma 31 iskolánk és 47 óvodánk van, valamint hét olyan képzés működik az országban, melyek hozzájárulnak, hogy ezekhez legyenek pedagógusok is. Egyre több ember ismeri fel, hogy ez az a pedagógia, amivel gyermekét egy egész életre fel tudja készíteni, vagy, hogy ez az az út, amin járva dolgozni kíván a világban. 

25 év után elmondható: túl vagyunk a hőskoron, egy pedagógiai kezdeményezés újraélesztésének folyamatán, az ismerkedés és az alapító munka nagy hullámán, ill. kezdeti „tudatlan-lelkesedésén”. Rengeteg stúdium, továbbképzés, olvasmány, és rengeteg tanulás a buktatókon keresztül, tapasztalás, szárnypróbálgatás van már mögöttünk. Látható, hogy a mozgalom eljutott már valahova, rengeteg hibát követtünk el, de rengeteg értéket is teremtettünk. Eljött hát az idő, hogy a „gyermekkort” magunk mögött hagyva elkezdjük felnőtt létünket. Mit is jelent ez? Bizonyosan sok mindent. Itt csak a felelősséget szeretném ebből kiemelni, amivel tartozunk. Kinek is, minek is? Elődeinknek, utódainknak, magunknak, gyermekeinknek és szüleiknek, akik ránk bízzák magukat, a pedagógia és a kor szellemiségének…

Sok kérdés és kihívás is érkezik felénk, „életkori jellegzetességünknek” megfelelően. Egy másik szintre kell helyeznünk azt a mérhetetlen sok tapasztalatot, tudást, erőt és elkötelezettséget, ami ebben a mozgalomban benne van, egy másik lépcsőfokra kell fellépnünk. Az összegzéshez, továbbfejlődéshez, a kihívásoknak megfelelő helyes válaszokhoz pedig ösztönzésre van szükségünk.

Egy országos szakmai lap elindulása igencsak időszerűvé vált ebben a folyamatban, hiszen nem csak a „régieknek”, de az egyre több „új” munkatársnak is szüksége van a támogatásra. Ezt az első számot olvashatja most a kedves Olvasó.

Szükséges, hogy néhány gondolat megfogalmazódjék az indulás pillanatában. Essék szó a folyóirat céljairól, jellegéről, jövőjéről!

Célok:

– a magyarországi Waldorf-pedagógia hozzásegítése a továbbfejlődéshez, ösztönzése annak eredeti szellemiségéhez kapcsolódva, ahhoz, amit Rudolf Steiner „a Waldorf-iskola jó szellemének” nevezett

– a megújhodás segítése: kevésbé külső, „technikai” oldalról, mint inkább a szellemiség oldaláról, amely gyökérről ez a – magyar – hajtás is fakad. A szellemiséghez való kapcsolódás független tértől és időtől, ezért bárhol és bármikor lehetséges felemelkedni olyan inspirációkhoz, melyek nem személyes szimpátiákból, hanem szellemi magasságokból táplálják a mozgalmat a kornak megfelelően. Ehhez a feladathoz fel kell nőnünk.

– szembemenni azokkal a folyamatokkal, melyek pedagógiánkat felaprózhatják, felszínessé tehetik, technikai eszköztárrá változtathatják vagy a kiüresedés felé fordíthatják. Szükséges az élő szellemiséghez kapcsolódni, mert ebből fakadhatnak az aktuális kihívásoknak helyes eszközök kialakítása, kiválasztása. „A bölcs szembe fordul az áramlattal, és a tiszta forrás felé igyekszik.”

– az élő gondolkodási folyamatok ösztönzése (tiszta gondolat)

– az értékek tudatos: felismerése, átmentése és ápolása

– hozzájárulás az értékes, a jelentőséget hordozó, a lényeges és a lényegtelen megkülönböztetéséhez

– mindehhez a lap igyekszik: forrást kínálni, összekapcsolni élő kezdeményezéseket, ösztönzést adni magasabb gondolkodási folyamatokhoz, összefüggések kereséséhez, felismeréséhez, fórumot kínálni kapcsolattartáshoz, tájékozódáshoz, tapasztalatcseréhez; kifejezetten szakmai szempontból.

Ehhez tehát szükségesek:

– külföldi – hasonló jellegű, pl. Erziehungskunst, Pedagógiai körlevél, stb. – folyóiratokból átvett fordítások (alapvető forrásanyagok, aktuális publikációk, kutatások, újító kezdeményezések, események beszámolói, hogy áll ma a Waldorf világszerte?, stb.)

– hiánypótló forrásanyagok megjelentetése (pl. könyvekből átvett részek, mely könyvek nem feltétlenül kerülnek teljes egészében lefordításra, de az égetően szükséges részek igen)

– hazai kollégák (akár közoktatásból) Waldorf-pedagógiát építő írásai

– Waldorf Szövetség hírei, közleményei

– más intézmények (MAT, képzések, Educatio kft., újító kezdeményezők a közoktatásban, stb.) bennünket érintő beszámolói, közleményei

– gyökerek ápolása: antropozófiai tartalmak megjelentetésével (melynek kiemelt jelentőséget tulajdonít az emberismeret elmélyítésében), ünnepekhez kapcsolódó írásokkal, iskolavezetést, óvodai életet, általános iskolai (alsó és középtagozat), ill. gimnáziumi (felső tagozat) gyakorlatot érintő gondolatokkal, a pedagógiai higiénés aspektusaira való kitekintéssel

Továbbá:

– politikától és politikai véleményektől, nézetektől teljes mértékben mentes, ez még csak utalás, sugalmazás szinten sem jelenik meg, vagy olyasmi, ami ilyen tekintetben félreérthető

– az egyéni sértettségektől, indulatoktól, indulatkeltő megnyilvánulásoktól, megfogalmazásoktól, stb. mentes; de: konfliktusok kezeléséhez, utak, megoldások megtalálásához – egyéni/konkrét eseteket nem említve – segítséget nyújthat, példákat bemutathat

– nem foglal állást egyetlen konkrét iskola, intézmény, álláspont mellett sem, tehát nem lehet részrehajló, de: minden iskolát, óvodát, intézményt egyaránt/egyformán támogat, minden ilyennek lehetőséget ad bemutatkozásra, megnyilatkozásra, munkára, stb.

– nem célja hirdetések, reklámok megjelentetése (kivéve: pedagógus álláshirdetés)

Megjelenés: a jelenleg korlátozott kapacitás miatt

– évente 2 alkalommal

– a lehető legegyszerűbb kivitelben

– egyelőre elektronikus formában (ennek előnyei – pl. korlátlan terjedelem, gyorsaság, ingyenesség, stb. – és a pénzügyi akadályok miatt)

Ezekkel a sorokkal egyúttal felhívást szeretnék intézni azokhoz, akik a fentiek jegyében, azokat elfogadva kapcsolódni kívánnak a munkához. Keresem tehát azokat a társakat, akik ebben a szellemben állandó vagy időszakos, esetleg alkalmi munkatársak akarnak lenni. (Szükség van: fordítókra, interjúkat készítőkre és/vagy azokat leírókra, gépírókra, akik csak nyomtatásban meglévő anyagok begépelését vállalják, korrektorokra, szervezőkre, akik vállalnak kommunikációs feladatokat, ill. „behajtást”, technikai szerkesztőre, stb.) Mindezt természetesen társadalmi munkában, javadalmazás nélkül, az ekötelezettség és áldozatvállalás jegyében.

Szükséges még megemlíteni azt is, hogy ez a kezdeményezés a kísérlet jellegével indul útnak, mely egyúttal meg kívánja mérni, érett-e a hazai Waldorf-mozgalom ennek felvállalására és fogadására jelen pillanatban, 25 év után. Ezért tehát nem kívánom véka alá rejteni, hogy néhány lapszámot követően szükségesnek látom az imént említett szempont mérlegelését a majdani folytatással összefüggésben.

Ezúton szeretném megköszönni, akik hozzájárultak e lapszám létrejöttéhez. Munkájuk sokat jelent.

Mindezzel együtt fontosnak tartom kiemelni, hogy e lap „jászolban születik”, de a szellem világosságát és az ember iránt érzett szeretetet hordozza. Szívből remélem, hogy közös áldozat által Michael küldetéséhez kapcsolódik a Földön, és minden Waldorf-pedagógushoz eljutva, tudatos felismerés révén olyan szíverőket gyújt fel, melyek megtermékenyítik az akarati életet. Kívánom, hogy a Waldorf-iskola jó szelleme legyen mindig vele!

Türkössy Szilárd

Budapest, 2014 karácsonyán